Eastern Syriac :ܨܒ݂ܘܿܬܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܨܒ݂ܽܘܬܳܐ ܕܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܨܒܬ
Eastern phonetic :' ṣwu: tad iu: ma: ' nu: ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :see also ܟܸܒܪܝܼܬܵܐ : brimstone , sulphur / sulfur ;
French :voir aussi ܟܸܒܪܝܼܬܵܐ : le soufre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܒܐ, ܨܒ݂ܘܿܬ݂ܵܐ, ܟܘܼܢܵܫ ܨܸܒ݂̈ܘܵܬܹܐ, ܨܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܟܘܼܓܘܼܪܕ, ܨܲܠܒܘܿܢܝܵܐ, ܬܝܘܿܢ, ܟܸܒܪܝܼܬ, ܟܸܒܪܝܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܟܸܒܪܝܼܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun