Eastern Syriac :ܨܠܒ
Western Syriac :ܨܠܒ
Eastern phonetic :ṣ-l-b
Category :verb
[Humanities → Language]
English :to crucify, to be crucified ;
French :crucifier , être crucifié , être mis sur une croix ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :צלב

Cf. ܨܠܵܒ݂ܵܐ, ܨܵܠܘܿܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܝܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܵܠܸܒ݂