Eastern Syriac :ܛܫܐ
Western Syriac :ܛܫܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to hide , to conceal ;
French :cacher , celer , dissimuler , planquer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :טשא

Cf. ܡܛܵܫܹܐ, ܛܫܵܐ, ܡܛܲܫܝܵܢܵܐ, ܛܵܫܹܐ, ܛܸܫܝܵܐ, ܛܸܫܘܵܐ, ܒܛܸܫܘܵܐ, ܡ݇ܛܵܫܵܝܬܵܐ, ܛܵܫܵܝܬܵܐ, ܛܲܫܹܐ ܒܵܠܵܐ

See also : ܕܵܦܹܢ, ܟܵܡܹܢ, ܡܲܟܡܹܢ, ܡܟܵܢܹܦ, ܟܵܬܹܡ, ܓܢܵܐ, ܓܢܵܝܵܐ, ܚܵܠܹܕ, ܚܲܠܕܹܐ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܚܵܡܹܐ, ܓܢܝܼܙܵܐ, ܒܛܝܼܢܵܐ, ܟܣܐ

Derived words : ܒܛܸܫܘܵܐ, ܕܛܸܫܘܵܐ, ܛܵܫܹܐ, ܛܲܫܹܐ, ܛܫܵܐ, ܛܸܫܘܵܐ, ܛܸܫܘܵܐ, ܛܲܫܹܝ ܒܵܠܵܐ, ܛܲܫܝܵܐ, ܛܸܫܝܵܐ, ܛܲܫܝܵܐܝܼܬ, ܛܲܫܝܘܼܬܵܐ, ܛܫܝܼܬܵܐ, ܡܛܵܫܹܐ, ܡܛܲܫܝܘܼܬܵܐ, ܡܛܲܫܝܵܢܵܐ, ܡܲܛܫܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡ݇ܛܵܫܵܝܬܵܐ