Eastern Syriac :ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ
Western Syriac :ܛܠܳܐ ܡܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' ṭla: ' ma: ha:
Category :pronoun
English :why ? , what for ? ;
French :pourquoi ? , pour quoi ? , dans quel but ? ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܠܵܐ, ܡܵܗܵܐ

Variants : ܛܲܠܡܵܗܵܐ, ܛܠܵܡܵܗܵܐ

See also : ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܵܐ, ܠܡܘܼ, ܡܵܢܵܐ, ܩܵܐ ܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡ

Akkadian : ammīni / atā

akkadien : ammīni / atā