Eastern Syriac :ܒܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ
Western Syriac :ܒܐܳܗܳܐ ܬܳܗܳܪ
Eastern phonetic :' ba: ha: ' ta: ha:r
Category :adverb
English :see also ܗܵܟܲܢ / ܗܵܟܲܢܵܐ / ܗܵܟ݂ܘܵܬ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ / ܗܵܕܵܐ / ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ : so / thus , in this manner / in this way / that way ;
French :voir aussi ܗܵܟܲܢ / ܗܵܟܲܢܵܐ / ܗܵܟ݂ܘܵܬ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ / ܗܵܕܵܐ / ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ : ainsi / de cette manière , de cette façon , idem / pareil ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܒ, ܐܵܗܵܐ, ܬܵܗܵܪ

See also : ܗܵܟ݂ܘܵܬ, ܗܵܕܟ݂ܵܐ, ܗܵܕܵܐ, ܒܐܵܗܵܐ ܬܵܗܵܪ, ܒܐܵܗܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ, ܗܵܟܲܢ

Source : Bailis Shamun