Eastern Syriac :ܒܵܪܹܡ
Western Syriac :ܒܳܪܶܡ
Root :ܒܪܡ
Eastern phonetic :' ba: ri:m
Category :verb
[Feeding]
English :see also ܩܵܛܹܡ / ܩܵܪܹܛ / ܐܵܟܠ / ܠܵܥܹܣ : to nibble , to gnaw , to bite something persistently ;
French :voir aussi ܩܵܛܹܡ / ܩܵܪܹܛ / ܐܵܟܠ / ܠܵܥܹܣ : grignoter , mordiller , ronger , mâcher (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܡ, ܒܪܵܡܵܐ, ܒܲܪܸܡ, ܒܲܪܘܼܡܹܐ

See also : ܩܵܪܹܛ, ܩܪܵܛܵܐ, ܒܵܪܹܡ, ܒܪܵܡܵܐ, ܐܵܟܹܠ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܵܥܹܣ, ܠܥܵܣܵܐ, ܩܵܛܹܡ, ܩܛܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun