Eastern Syriac :ܒܵܘܝܵܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܳܘܝܳܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :be ia ' ḥa na
Category :noun
[Professions]
English :see: ܒܹܝܬܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ , a dye-house ;
French :voir: ܒܹܝܬܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ , une teinturerie ;
Dialect :Urmiah
Turkish :boyahane

Cf. ܒܵܘܝܵܐ ܚܵܐܢܵܐ

See also : ܨܒ݂ܵܥ, ܠܬܵܟܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܥܝܹܐ, ܒܹܝܬܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ, ܨܒ݂ܘܿܥܬܵܐ