Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܥܘܼܪܦܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܥܽܘܪܦܳܢܳܐ
Eastern phonetic :bi:t u:r ' pa: na:
Category :noun
[Trade]
English :a bank , a banking establishment ;
French :une banque , un établissement bancaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܪܦ, ܡܢܵܬܵܐ ܡܸܢ ܥܘܼܪܦܵܢܵܐ, ܒܹܝܬ, ܥܘܼܪܦܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun