Eastern Syriac :ܒܲܥܠܒܹܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܰܥܠܒܶܠܳܢܳܐ
Eastern phonetic :bal bi ' la: na
Category :noun
[Human → Speech]
English :stutterer , one who stammers , one who hesitates in uttering words ;
French :bégayeur , quelqu' un qui cherche ses mots ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܲܥܠܒܲܠܬܵܐ, ܒܲܥܠܒܘܼܠܹܐ

See also : ܦܸܠܬܸܟ, ܠܲܥܓܵܐ