Eastern Syriac :ܒܸܕ ܕܗܵܘܵܚ
Western Syriac :ܒܶܕ ܕܗܳܘܳܚ
Eastern phonetic :bid ' da: wa:ḥ
Category :verb
English :future : we will be , we'll be , we shall be , we are going to be ; ܒܸܕ ܕܗܵܘܵܚ ܡܘܼܩܛܸܠܸܗ ܒܝܼ ܐܝܼܕܘܼܗ : we'll die at his hands ;
French :futur : nous serons , nous allons être ; ܒܸܕ ܕܗܵܘܵܚ ܡܘܼܩܛܸܠܸܗ ܒܝܼ ܐܝܼܕܘܼܗ : nous mourrons par sa main / nous serons tués de sa main ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܗܵܘܹܐ

Urmiah : ܒܸܕ ܕܵܘܵܚ

Ourmia : ܒܸܕ ܕܵܘܵܚ

Source : Other