Eastern Syriac :ܒܸܕܡܘܼܬ ܕ
Western Syriac :ܒܶܕܡܽܘܬ ܕ
Root :ܕܡܐ
Eastern phonetic :bi ' dmu:t d
Category :adjective
English :see also ܒܲܕܡܘܼܬ / ܒܕܡܘܼܬ / ܕܵܡܝܵܢܵܐ / ܕܡܘܼܬ : , such as / looking like , sounding like , same as , -like / looking like / semi- ;
French :voir aussi ܒܲܕܡܘܼܬ / ܒܕܡܘܼܬ / ܕܵܡܝܵܢܵܐ / ܕܡܘܼܬ : pareil à , tel / ressemblant à , semblable à , semi- ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܡܐ, ܕܵܡܝܵܐܝܼܬ, ܡܕܲܡܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܕܵܡܝܵܐܝܼܬ݂, ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ, ܕܡܘܼܬܵܐ, ܕܵܡܝܵܐ, ܕܵܡܝܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun