Eastern Syriac :ܒܸܫܡܵܐ
Western Syriac :ܒܶܫܡܳܐ
Root :ܫܡܐ
Eastern phonetic :' biš ma:
Category :adverb
[Humanities → Language]
English :Classical vocalisation of ܒܸܫܡܵܐ : in name / by name ; ܒܸܫܡܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܬܝܼܪ : "by name (but) not more" , nominally ;
French :vocalisation classique de ܒܸܫܡܵܐ : de nom ; ܒܸܫܡܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܬܝܼܪ : "de nom (mais) sans plus" , nominalement ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܡܐ

Source : Bailis Shamun