Eastern Syriac :ܒܗܿܘ ܙܢܵܐ
Western Syriac :ܒܗܿܘ ܙܢܳܐ
Eastern phonetic :b ' hu ' zna:
Category :adverb
English :see also ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ : in the same manner , in the same way , likewise ;
French :voir aussi ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ / ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ : de la même manière / de manière uniforme , dans les mêmes conditions , idem , pareillement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒ, ܗܿܘ, ܙܢܵܐ

See also : ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܒܗܿܝ ܐܘܼܪܚܵܐ

Source : Bailis Shamun