Eastern Syriac :ܒܫܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܒܫܺܝܠܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :' bši: la:
Category :adjective
[Feeding → Cooking]
English :1) cooked , prepared food , with ܦܲܠܓܘܼ ; cooking of meat ; see also ܡܛܲܒܚܵܐ : rare / lightly cooked ; ܦܲܠܓܘܼ ܒܫܝܼܠܵܐ : rare ; ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ : uncooked , raw ; 2) fruit, vegetable ... ; see also ܡܲܗܝܵܐ / ܡܸܛܝܵܐ : ripe, fully grown and developped , mature ; 3) person ... ; see also ܒܚܝܼܪܵܐ / ܡܢܲܣܝܵܐ / ܓܡܝܼܪܵܐ / ܟܡܝܼܠܵܐ : ripe , perfect , fit by experience (?) / seasoned (?) / experienced , soldier ... : battle-tested (?) ; 4) see also ܨܵܪܘܿܡܵܐ / ܚܲܝܠܵܢܵܐ / ܓܡܝܼܪܵܐ : person : rugged , robust / solid , strongly built / constituted , well-tested (?) / determination ...(?) : tough / rough and strong in character (?) ;
French :1) cuisiné , prêt à consommer / convenable / à point , avec ܦܲܠܓܘܼ ; cuisson viande ; voir aussi ܡܛܲܒܚܵܐ : saignant ; ܦܲܠܓܘܼ ܒܫܝܼܠܵܐ : saignant ; ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ : pas cuit , cru ; 2) fruit, légume ... ; voir aussi ܡܲܗܝܵܐ / ܡܸܛܝܵܐ : mûr / arrivé à maturité ; 3) personnage ...; voir aussi ܒܚܝܼܪܵܐ / ܡܢܲܣܝܵܐ / ܓܡܝܼܪܵܐ / ܟܡܝܼܠܵܐ : parfait / mûr , mature , expérimenté , pour un travail ... : prêt / à point , chevronné (?) , éprouvé , aguerri (?) / ayant subi le baptême du feu soldat ... (?) ; 4) voir aussi ܨܵܪܘܿܡܵܐ / ܚܲܝܠܵܢܵܐ / ܓܡܝܼܪܵܐ ; personne : robuste / solide , détermination ... (?) : coriace (?) , acharné (?) / farouche (?) ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :bašul «cooking» «cuisine»

Cf. ܒܫܠ, ܡܒܵܫܸܠ, ܒܘܼܫܵܠܵܐ, ܒܵܫܸܠ, ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ

See also : ܥܲܠܝܼܠܵܐ, ܟܵܝܫ, ܟܡܝܼܠܵܐ, ܟܵܠ, ܡܒܲܫܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܪܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܲܙܪܘܼܪܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܝܘܼܬܵܐ, ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܫܲܠܡܵܐ, ܡܸܛܝܵܐ, ܡܲܗܝܵܐ, ܒܚܝܼܪܵܐ, ܓܡܝܼܪܵܐ, ܟܡܝܼܠܵܐ, ܡܢܲܣܝܵܐ, ܨܵܪܘܿܡܵܐ, ܚܲܝܠܵܢܵܐ, ܓܡܝܼܪܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun