Eastern Syriac :ܒܩܘܼܪܒܵܐ ܕ
Western Syriac :ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܕ
Root :ܩܪܒ
Eastern phonetic :b ' qu:r ba:d
Category :preposition
[Humanities → Geography]
English :next to / by ;
French :près de , juste à côté de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܒ, ܩܘܼܪܒܵܐ

See also : ܒܓܲܒܵܐ, ܒܕܲܦܢܵܐ, ܕܸܦܢܵܐ, ܒܣܸܛܪܵܐ

Source : Bailis Shamun