Eastern Syriac :ܥܛܠ
Western Syriac :ܥܛܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be difficult , to be stubborn ;
French :être difficile , être têtu / obstiné ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :עטל

Cf. ܡܵܥܛܵܠ, ܥܲܛܠܘܼܬܵܐ, ܥܲܛܠܵܐ, ܡܥܵܛܹܠ

Derived words : ܡܲܥܛܘܼܠܹܐ, ܡܲܥܛܵܠ, ܡܲܥܛܸܠ, ܡܥܵܛܹܠ, ܥܲܛܘܼܠܹܐ, ܥܵܛܹܠ, ܥܲܛܸܠ, ܥܲܛܠܵܐ, ܥܛܵܠܵܐ, ܥܲܛܠܵܐܝܼܬ, ܥܲܛܠܘܼܬܵܐ, ܥܛܲܠܬܵܐ