Eastern Syriac :ܥܲܠܹܐ
Western Syriac :ܥܰܠܶܐ
Root :ܥܠܐ
Eastern phonetic :' a: li:
Category :verb
English :transitive ; see also ܪܲܡܪܸܡ / ܡܲܣܸܩ / ܡܲܪܸܡ / ܡܲܩܝܸܡ / ܡܲܩܸܡ / ܡܲܟܠܹܐ : to raise , to cause or help to rise to a standing position , to lift into the air , to lift up ;
French :transitif ; voir aussi ܪܲܡܪܸܡ / ܡܲܣܸܩ / ܡܲܪܸܡ / ܡܲܩܝܸܡ / ܡܲܩܸܡ / ܡܲܟܠܹܐ : élever / mettre debout / aider à se relever / aider à se mettre debout , lever / dresser , rehausser un mur, un toit ... , faire monter / déplacer vers le haut ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܥܠܵܐ, ܡܲܥܠܹܐ, ܥܠܵܝܵܐ, ܥܲܠܹܐ, ܥܲܠܘܼܝܹܐ, ܥܵܠܹܐ

See also : ܪܲܡܪܸܡ, ܪܲܡܪܘܼܡܹܐ, ܡܲܣܸܩ, ܡܲܣܘܼܩܹܐ, ܡܲܪܸܡ, ܡܲܪܘܼܡܹܐ, ܡܲܩܝܸܡ, ܡܲܩܝܘܼܡܹܐ, ܡܲܩܸܡ, ܡܲܩܘܼܡܹܐ, ܡܲܟܠܹܐ, ܡܲܟܠܘܼܝܹܐ

Source : Bailis Shamun