Eastern Syriac :ܥܗܕ
Western Syriac :ܥܗܕ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to remember , to be mindful ;
French :se souvenir , garder en tête , garder en mémoire / en esprit , ne pas oublier , être conscient / attentif ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :עהד

Cf. ܥܗܵܕܵܐ, ܥܲܗܕ, ܥܲܗܕܢܵܡܵܐ, ܐܲܗܕ, ܡܲܥܗܕܵܢܵܐ, ܡܸܬܥܲܗܕܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܲܕ ܥܘܿܗܕܵܢܵܐ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ

Derived words : ܐܲܗܕ, ܐܲܗܕܢܵܡܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ, ܒܥܲܗܸܕ ܕܝܼܝܼ, ܡܲܥܗܸܕ, ܡܲܥܗܕܵܢܵܐ, ܡܥܲܗܕܵܢܵܐ, ܡܲܥܗܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܥܲܗܕܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܥܗܘܼܕܹܐ, ܡܸܬܥܲܗܕܵܢܵܐ, ܡܸܬܥܲܗܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܲܕ ܥܘܿܗܕܵܢܵܐ, ܥܵܗܹܕ, ܥܲܗܕ, ܥܲܗܸܕ, ܥܵܗܕܵܐ, ܥܗܵܕܵܐ, ܥܲܗܕܢܵܡܵܐ, ܥܵܗܘܿܕܘܼܬܵܐ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܝܵܐ