Eastern Syriac :ܥܘܼܒܝܵܢ ܫܝܼܓ݂ܪܵܐ
Western Syriac :ܥܽܘܒܝܳܢ ܫܺܝܓ݂ܪܳܐ
Root :ܥܒ
Eastern phonetic :' u: bia:n ' ši:gh ra:
Category :noun
[Human → Disease]
English :scurvy ;
French :le scorbut ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܒ, ܥܘܼܒܝܵܢܵܐ, ܫܝܼܓ݂ܪܹ̈ܐ

See also : ܚܸܪܣܵܐ, ܪܚܵܫܵܐ, ܬܵܘܪܵܬܵܐ

Source : Bailis Shamun