Eastern Syriac :ܓܵܢܘܿܗ
Western Syriac :ܓܳܢܽܘܗ
Eastern phonetic :' ga: nuh
Category :pronoun
[Human being]
English :feminine singular ; also ܓܵܢܲܗ / ܗܵܢܵܗ ; see ܢܲܦ̮ܫܵܗܿ : herself ; ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܟܹܐ ܚܵܩܪܸܠܵܗ ܓܵܢܘܿܗ : Shamiram glorifies herself ; masculine : ܓܵܢܹܗ / ܓܵܢܘܼܗܝ ;
French :féminin singulier ; aussi ܓܵܢܲܗ / ܗܵܢܵܗ ; voir ܢܲܦ̮ܫܵܗܿ : elle-même / se / s' ; ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܟܹܐ ܚܵܩܪܸܠܵܗ ܓܵܢܘܿܗ : Shamiram se glorifie ; masculin : ܓܵܢܹܗ / ܓܵܢܘܼܗܝ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܢܝܼ, ܓܵܢܘܿܟ݂, ܓܵܢܲܟ݂ܝ, ܓܵܢܹܗ, ܓܵܢܘܼܗܝ, ܓܵܢܲܢ, ܓܵܢܘܼܟ݂ܘܿܢ, ܓܵܢܵܝܗܝ, ܓܵܢܵܐ

Variants : ܓܵܢܲܗ

See also : ܗܵܢܵܗ, ܢܲܦ̮ܫܵܗܿ

Source : Other