Eastern Syriac :ܓ̰ܘܵܢܝܼܟܬܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܘܳܢܺܝܟܬܳܐ
Eastern phonetic :djw: ' nik ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :feminine of : ܓ̰ܘܵܢܝܼܵܐ : a filly ;
French :féminin de : ܓ̰ܘܵܢܝܼܵܐ : une pouliche ;
Dialect :NENA

See also : ܡܘܼܗܪܵܐ, ܡܘܼܗܪܬܵܐ

this word is of Persian origin

mot d'origine persane