Eastern Syriac :ܓܲܫܦܵܐ
Western Syriac :ܓܰܫܦܳܐ
Root :ܓܫܦ
Eastern phonetic :' gaš pa:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a tangent / the tangent of an angle ; ܓܲܫܦܐ ܗܲܦܟܵܝܵܐ : a cotangent ;
French :une tangente / la tangente d'un angle ; ܓܲܫܦܐ ܗܲܦܟܵܝܵܐ : une cotangente ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܫܦ, ܓܫܵܐ, ܓܲܫ, ܐܲܓܸܫ, ܡܲܓܸܫ, ܓܫܵܦܵܐ, ܓܹܫܦܵܐ, ܓܲܫܦܵܐ, ܓܵܫܹܦ

Gabriel Kenoun

Gabriel Kenoun

Source : Other