Eastern Syriac :ܓܲܪܒ݂ܵܐ ܬܝܼܟܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܰܪܒ݂ܳܐ ܬܺܝܟ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' gar wa: ' ti: ké
Category :noun
[Human → Disease]
English :see also ܟܹܐܒ݂ ܚܸܟ݂ܡܵܐ : syphilis ;
French :voir aussi ܟܹܐܒ݂ ܚܸܟ݂ܡܵܐ : la syphilis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܲܪܒ݂ܵܐ, ܬܝܼܟܵܐ

Source : Yoab Benjamin

Origin : Turkish