Eastern Syriac :ܓܘܼܠܦܵܢܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܽܘܠܦܳܢܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :gul pa: ' na: ni
Category :noun
[Animals → Birds]
English :plural of ܓܘܼܠܦܵܐ : fins , wings ;
French :pluriel de ܓܘܼܠܦܵܐ : des nageoires , des ailes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܠܦܵܢܹ̈ܐ, ܓܘܼܠܦܵܢܵܐ ܦܪܵܣܵܐ