Eastern Syriac :ܗܿܘ ܕܡܵܐ ܕܦܲܟܵܐ
Western Syriac :ܗܿܘ ܕܡܳܐ ܕܦܰܟܳܐ
Eastern phonetic :' hud ma:d ' pa ka: (?)
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܪܵܡܲܬ݂ܠܵܚܝܼ

Peshitta ; Judges : 15, 17

Peshitta ; Juges : 15, 17