Eastern Syriac :ܗܸܠ ܕ
Western Syriac :ܗܶܠ ܕ
Eastern phonetic :' hild
Category :conjunct
[Time]
English :until , till ;
French :jusqu'à ce que , jusqu'au moment où ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܠܕ

See also : ܗܿܝܓܵܗ, ܘܸܠ, ܥܲܕܠܵܐ, ܗܸܠ ܕ, ܗܲܠܕ

Rhétoré ; Akkadian addi / addu muḥḥi / adi bēt / adu bēt : until

Rhétoré ; akkadien addi / addu muḥḥi / adi bēt / adu bēt : jusqu'à (ce que)