Eastern Syriac :ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܗܶܪܳܓܠܺܝܦ̮ܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :hi: ra: gli: ' fé ta:
Category :adjective
[Humanities → History]
English :feminine of ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܵܐ ; ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܵܐ : hieroglyphic writing / hieroglyphics ;
French :féminin de ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܵܐ ; ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܵܐ : l'écriture hiéroglyphique / les hiéroglyphes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܸܪܵܓܠܝܼܦ̮ܵܝܵܐ

Source : Other