Eastern Syriac :ܗܘܐ
Western Syriac :ܗܘܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be , to exist ;
French :être, exister ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :הוא

Cf. ܗܘܬ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗ݇ܘܵܝܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܗܵܘܵܚ

Variants : ܗܘܬ

Derived words : ܐܵܦ ܗܲܘܝܵܐ, ܒܸܕ ܕܵܘܵܚ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ ܠܘܿܟ݂ ܐܸܠܝܼ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܵܘܵܚ, ܗ݇ܘܵܝܵܐ, ܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܼܝܘܸܬ, ܗܘܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܘܝܼܬ݂ܵܐ, ܗܘܬ, ܗܝܼܘܵܚ, ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ, ܘܹܠܘܼܚ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ, ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ, ܠܲܝܘܸܢ, ܡܲܗܘܹܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܘܝܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܘܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܬܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܣܝܼܩܲܬ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ

feminine : ܗܘܬ , this word is at the root of the name "Jehovah" / "Yahweh" "the one who makes to be / exist " = the Creator) : ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ

féminin : ܗܘܬ , ce mot est à la racine du nom "Jéhovah" / "Yahweh" ("celui qui fait exister = le Créateur) : ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ