Eastern Syriac :ܫܹܢ݇ܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܢ݇ܬܳܐ
Eastern phonetic :' ši: ta:
Category :noun
[Time]
English :a year , plural : ܫܸ̈ܢܹܐ ; ܓܵܘ ܫܹܢ݇ܬܵܐ : per annum , every year / each year ; ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܬܵܐ : a sidereal year ; Rhétoré ; ܒܗܵܝ ܫܵܢ݇ܬܵܐ : in that year ; ܠܵܐ ܦܝܼܬ ܠܲܝ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ: ܦܝܼܒ݂ܘܿܟܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܓ̰ܝܼܙܹ̈ܐ ܡܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫ ܚܵܫܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܦܹܫܲܝܗܝ. ܓܒ݂ܹܐ ܠܲܝ ܪܲܝܸܣ ܬܵܐ ܡܵܬ݂ܲܝ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܕܲܒܲܪܬܵܐ : fifteen years had not elapsed from that day that the Pivokians, worried by the (sons of) Purto who were no longer good for anything in their position, elected for chief of their village Brikha from the Shekuana, who had turned into a man who had skills / was quite capable ; Rhétoré ; ܡܝܼܬ݂ܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ ܡܚܲܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ : he had been dead, poor man, for a few years / the poor man had died a few years before ; ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ : a lunar year ; ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ : a millenium ; boy : ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܵܐ / ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܘܼܗܝ : one year old ; Rhétoré ; ܟܘܼܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܪ ܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸ̈ܢܹܐ : when he was four years of age , when he was four years old ; Job : 16, 22 : ܫܸܢܹܐ ܕܚܸܫܒܘܼܢܵܐ : a few years ; ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ / ܡܸܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܫܹܢ݇ܬܵܐ : yearly , every year / each year ; Bailis Shamun : ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ : yesteryear , last year / the year past / the past year ; ܪܹܫ ܫܹܢ݇ܬܵܐ : the beginning of the year ; ܡܢܵܬܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ : a twelfth division of a year / a year divided by twelve , a twelfth of a year / a month Gregorian , not lunar ... ;
French :une année , un an , pluriel : ܫܸ̈ܢܹܐ ; ܓܵܘ ܫܹܢ݇ܬܵܐ : par an / annuellement / chaque année ; ܫܲܢ݇ܬܵܐ ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܬܵܐ : année sidérale ; Rhétoré ; ܒܗܵܝ ܫܵܢ݇ܬܵܐ : cette année-là ; ܠܵܐ ܦܝܼܬ ܠܲܝ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ: ܦܝܼܒ݂ܘܿܟܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܓ̰ܝܼܙܹ̈ܐ ܡܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܠܵܐ ܦܝܼܫ ܚܵܫܚܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܦܹܫܲܝܗܝ. ܓܒ݂ܹܐ ܠܲܝ ܪܲܝܸܣ ܬܵܐ ܡܵܬ݂ܲܝ ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܒܝܼ ܫܸܟܘܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܘܡܵܪܹܐ ܕܲܒܲܪܬܵܐ : quinze années à partir de ce jour ne s'écoulèrent pas que les Pivokiens, ennuyés des (fils de) Pourto qui n'étaient plus bons à rien dans leur charge, élurent pour chef de leur village Brikha des Chékouana, devenu homme et qui avait du savoir-faire / il ne s'écoula pas quinze années depuis ce jour que les Pivokiens, lassés des (fils de) Pourto , qui n'étaient plus compétents pour leur charge, élirent chef de leur village Brikha des Chékouana, devenu homme et qui était compétent / parfaitement capable ; Rhétoré ; ܡܝܼܬ݂ܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ ܡܚܲܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ : il était mort, le pauvre, depuis quelques années ; ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ : une année lunaire ; ܫܸܢܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܟ݂ܹܐ : un millénaire ; garçon : ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܵܐ / ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܘܼܗܝ : d'un an / âgé d'un an ; Rhétoré ; ܟܘܼܕ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܲܪ ܐܲܪܒܥܝܼ ܫܸ̈ܢܹܐ : lorsqu'il il eut quatre ans ; Job : 16, 22 : ܫܸܢܹܐ ܕܚܸܫܒܘܼܢܵܐ : quelques années ; ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ / ܡܸܢ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠܫܹܢ݇ܬܵܐ : chaque année , tous les ans , annuellement ; Bailis Shamun : ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܪ : l'an dernier / l'an passé , l'année dernière / l'année passée ; ܪܹܫ ܫܹܢ݇ܬܵܐ : le début de l'année ; ܡܢܵܬܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ : une douzième partie d'année / le douzième d'une année , une année divisée par douze , un mois grégorien, pas lunaire ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܹܬܵܐ, ܐܸܫܬܩܲܕܝܼ, ܒܲܪ ܫܹܐܬܵܐ, ܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐܝܼܬ, ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܫܢܵܐ

See also : ܐܸܫܬܩܲܕܝܼ

In this word the "n" (Nun) is not pronounced to distinguish it from "sleep" (ܫܸܢܬܵܐ) ; In Urmiah, the years run in a cycle of twelve (as in Persia) called ܓܝܼܓܠܵܐ ܕܐܵܘܓ݂ܘܿܪ and each is named after an animal : 1) ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܪܵܐ ; 2) ܕܬܵܘܪܵܐ ; 3) ܕܢܸܡܪܵܐ ; 4) ܕܟܸܪܘܝܼܫ ; 5) ܕܠܹܘܝܵܬܵܢ ; 6) ܕܚܘܼܘܹܐ ; 7) ܕܣܘܼܣܵܐ ; 8) ܕܥܸܪܒ݂ܵܐ ; 9) ܕܡܲܝܡܘܿܢ ; 10) ܕܟܬܵܝܬܵܐ ; 11) ܕܟܲܠܒܵܐ ; 12) ܕܚܙܘܼܪܵܐ

Dans ce mot le "n" (Nun) est non prononcé pour distinguer ce mot de "sommeil" (ܫܸܢܬܵܐ) ; A Ourmia, les années se succèdent (comme en Perse) suivant un cycle de douze, appelé ܓܝܼܓܠܵܐ ܕܐܵܘܓ݂ܘܿܪ et portent chacune le nom d'un animal : 1) ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܪܵܐ ; 2) ܕܬܵܘܪܵܐ ; 3) ܕܢܸܡܪܵܐ ; 4) ܕܟܸܪܘܝܼܫ ; 5) ܕܠܹܘܝܵܬܵܢ ; 6) ܕܚܘܼܘܹܐ ; 7) ܕܣܘܼܣܵܐ ; 8) ܕܥܸܪܒ݂ܵܐ ; 9) ܕܡܲܝܡܘܿܢ ; 10) ܕܟܬܵܝܬܵܐ ; 11) ܕܟܲܠܒܵܐ ; 12) ܕܚܙܘܼܪܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun