Eastern Syriac :ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܫܰܦܺܝܪ ܟܬܺܝܒ݂ܬܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :' ša pi:r kti: ' u: ta:
Category :noun
[Professions]
English :a calligrapher / see ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ ;
French :un calligraphe / voir ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ

See also : ܩܵܠܵܡܵܐ, ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ, ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܣܩܝܼܠܬܵܐ, ܐܘܼܡܵܢܘܼܬ ܡܣܲܪܓܲܕܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܝܼܪܬܵܐ, ܢܵܣܘܿܟ݂ܵܐ, ܣܵܪܘܼܛܵܐ, ܟܝܼܪܲܬ ܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ

Source : Bailis Shamun