Eastern Syriac :ܫܸܟ݂ܢܵܐ
Western Syriac :ܫܶܟ݂ܢܳܐ
Root :ܫܟܢ
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :see also ܬܸܛܪܐ / ܫܘܼܟܬܵܐ / ܡܨܲܠܬܵܐ / ܫܟ݂ܵܢܵܐ : sediment ;
French :voir aussi ܬܸܛܪܐ / ܫܘܼܟܬܵܐ / ܡܨܲܠܬܵܐ / ܫܟ݂ܵܢܵܐ : un sédiment , des sédiments ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܟܢ, ܫܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܫܟܸܢ, ܫܵܟܹܢ

See also : ܬܸܛܪܵܐ, ܫܘܼܟܬܵܐ

Source : Bailis Shamun