Eastern Syriac :ܫܸܪܝܵܢܵܐ ܕܛܲܣܵܐ
Western Syriac :ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܛܰܣܳܐ
Eastern phonetic :ši ' ria: na:d ' ṭa sa:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :chainmail / a chainmail shirt , a chainmail coat ;
French :une cotte de maille , une jacques de maille ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܪܐ, ܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܫܸܪܝܵܢܵܐ, ܫܵܪܘܵܝܵܐ, ܫܲܪܘܵܐ, ܫܲܪܘܵܐܝܼܬ, ܫܲܪܘܵܝܵܐ, ܫܲܪܘܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܪܵܝܬܵܐ, ܡܕܲܫܸܢ, ܫܵܪܘܿܝܹܐ, ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܡܫܘܼܪܝܵܐ, ܡܫܘܼܪܵܝܬ݂ܵܐ, ܡܫܲܪܘܿܝܹܐ

Source : Bailis Shamun