Eastern Syriac :ܫܓܫ
Western Syriac :ܫܓܫ
Category :root
English :to disturb , to trouble , to uncomfort , to confuse / to worry , to fluster , to hassle / to annoy (?) ;
French :déranger , troubler , perturber / dérégler (?) , déranger , rendre mal à l'aise / rendre inconfortable / inquiéter / agiter / émouvoir / gêner / importuner / ennuyer (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :šageš  שגש «to disturb, trouble» «déranger, perturber, troubler»

Derived words : ܡܲܫܓܘܼܫܹܐ, ܡܲܫܸܓ݇ܫ, ܡܲܫܓܸܫ, ܡܲܫܸܓ݇ܫ ܐܝܼܕܵܐ, ܡܲܫܓܫܵܢܵܐ, ܡܫܲܓܫܵܢܵܐ, ܡܫܲܓܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܓ݂ܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܿܫܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܿܫܬܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܼܫܬܵܢܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܓܘܼܫܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ, ܫܓ݇ܝܵܫܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܫܵܓܹܫ, ܫܵܓܸܫ, ܫܵܓ݂ܹܫ, ܫܵܓ݂ܸܫ, ܫܵܓ݇ܫ, ܫܲܓ݂ܸܫ, ܫܵܓ݂ܸܫ ܛܘܼܦܪܹܗ, ܫܓ݂ܵܫܵܐ, ܫܲܓ݂ܫܵܢܵܐ, ܫܓ݂ܵܫܬܵܐ, ܫܘܼܓ݂ܵܫܵܐ