Eastern Syriac :ܫܘܿܢܹܐ
Western Syriac :ܫܽܘܢܶܐ
Eastern phonetic :' šu ni:
Category :proper noun
[Human being]
English :a woman's first name : Shuni , Shimoni ;
French :prénom féminin : Chouni , Chimoni ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ

See also : ܡܲܪܝܲܡܟܹܐ, ܪܲܒܩܘܿܟܹܐ, ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ, ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré