Eastern Syriac :ܫܬ
Western Syriac :ܫܬ
Category :root
English :1) 6 , six ; 2) = ܫܬܐܣ ;
French :1) 6 , six ; 2) = ܫܬܐܣ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܬܐܣ

Derived words : ܐܸܫܸܬ, ܐܸܫܬܝܼ, ܐܸܫܬܝܼܢ, ܐܸܫܬܲܥܸܣܪܹܐ, ܫܘܼܬܬܵܐ, ܫܸܬ݂, ܫܬܵܐ, ܫܬܝܼܢ, ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ, ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ, ܫܬܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ, ܫܬܲܥܣܲܪ, ܫܬܲܥܸܣܪܹܐ, ܫܸܬܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ, ܫܸܬܬܲܥܸܣܪܹܐ

Source : Bailis Shamun