Eastern Syriac :ܫܘܼܓ݂ܫܵܓ݂݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܓ݂ܫܳܓ݂݂ܳܐ
Root :ܫܓ
Eastern phonetic :šu:gh ' ša: gha:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :see also ܫܘܼܛܵܦܵܐ / ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ / ܦܲܪܦܲܥܬܵܐ / ܚܲܠܲܠܬܵܐ : a rinse / rinsing ;
French :voir aussi ܫܘܼܛܵܦܵܐ / ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ / ܦܲܪܦܲܥܬܵܐ / ܚܲܠܲܠܬܵܐ : un rinçage , une rincette ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܓ, ܫܲܓ݂ܫܸܓ݂, ܫܲܓ݂ܫܘܼܓܹܐ

See also : ܦܘܼܪܦܵܥܵܐ, ܦܲܪܦܲܥܬܵܐ, ܚܲܠܲܠܬܵܐ, ܫܘܼܛܵܦܵܐ

Source : Bailis Shamun