Eastern Syriac :ܟܵܘܣܵܐ ܫܵܠܘܼܦܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܣܳܐ ܫܳܠܽܘܦܳܐ
Root :ܫܠܦ
Eastern phonetic :ko: sa: ' ša: ' lu: ' pa:
Category :noun
[Human → Body]
English :straight hair , sleek hair / plain hair , a hair easy to comb ; aussi ܟܵܘܣܵܐ ܫܵܠܘܼܦܵܐ / ܣܲܥܪܵܐ ܫܵܠܘܼܦܵܐ ;
French :des cheveux lisses / raides , des cheveux normaux , des cheveux faciles à coiffer ; aussi ܟܵܘܣܵܐ ܫܵܠܘܼܦܵܐ / ܣܲܥܪܵܐ ܫܵܠܘܼܦܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܵܠܘܼܦܵܐ

See also : ܫܵܠܹܦ, ܫܠܦ, ܟܵܘܣܵܐ, ܣܲܥܪܵܐ

Source : Other