Eastern Syriac :ܟܲܠܸܒܬܵܐ
Western Syriac :ܟܰܠܶܒܬܳܐ
Root :ܟܠܒ
Eastern phonetic :ka ' lib ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :feminine of ܟܲܠܒܵܐ : a bitch ;
French :féminin de ܟܲܠܒܵܐ : une chienne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠܒ, ܟܲܠܒܵܐ, ܟܲܠ̈ܒܝܵܬܵܐ, ܟܲܠܒܵܢܘܼܬܵܐ, ܟܲܠܒܘܼܬܵܐ

Classical Syriac : ܟܲܠܒܬܵܐ

syriaque classique : ܟܲܠܒܬܵܐ

Source : Maclean