Eastern Syriac :ܟܒܕ
Western Syriac :ܟܒܕ
Category :root
[Moral life → Feelings]
English :to be angry ;
French :être en colère , se fâcher ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כבד

Cf. ܟܲܒ݂ܕܵܐ, ܟܲܒ݂ܕܵܢܵܐ

See also : ܟܲܪܒܵܐ, ܟܪܵܒܵܐ, ܟܪܝܼܒܵܐ, ܡܲܟܪܵܒܬܵܐ, ܓ݂ܵܒܸܢ, ܟ̰ܵܐܸܪ

Derived words : ܟܲܒ݂ܕܵܐ, ܟܒ݂ܵܕܵܐ, ܟܲܒ݂ܕܵܢܵܐ, ܟܲܒ݂ܕܵܢܬܵܐ, ܟܲܒܝܼܕܵܐ