Eastern Syriac :ܟܘܿܠܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܽܘܠܺܝܬܳܐ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :ko ' li ta:
Category :noun
[City → Buildings]
English :1) see ܟܘܿܠܵܐ : a bower ; 2) a kidney ; plural : kidneys / ܟܘܿܠܝܵܬܹ̈ܐ / ܟܸܠܝܵܬܹ̈ܐ ;
French :1) voir ܟܘܿܠܵܐ : a bower ; 2) un rein ; pluriel : les reins / ܟܘܿܠܝܵܬܹ̈ܐ / ܟܸܠܝܵܬܹ̈ܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

Cf. ܟܠ, ܟܘܿܠܝܵܐ, ܟܸܠܝܼܬ݂ܵܐ, ܒܹܝܬ ܟܘܿܠܝܵܬܹ̈ܐ, ܟܘܼܠܝܼܬ݂ܵܐ, ܟܘܿܠܵܐ, ܒܹܝܬ ܟܘܿܠܝܵܬܹ̈ܐ, ܟܘܿܠܝܼܬܵܢܵܝܵܐ

See also : ܓܲܪܝܼܬܵܐ

Source : Other