Eastern Syriac :ܟܘܼܕ݂ܲܢܝܵܐ
Western Syriac :ܟܽܘܕ݂ܰܢܝܳܐ
Eastern phonetic :ku: ' dha: nia:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :masculine : a mule ;
French :masculin : une mule , un mulet ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܟܵܘܕܢܵܐ, ܟܘܿܕܲܢܬܵܐ, ܟܵܘܸܕܢܵܐ

Variants : ܟܘܼܕܢܵܐ

Akkadian : daddamu / kūdunu / parû : a mule

akkadien : daddamu / kūdunu / parû : un mulet