Eastern Syriac :ܠܹܫܹܡ
Western Syriac :ܠܶܫܶܡ
Eastern phonetic :' li: ši:m
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :1) a jacinth ; 2) an opal (?) / voir ܥܲܝܢܗܲܪܵܐ / ܥܲܝܢܫܸܡܫܵܐ ;
French :1) une jacinthe ; 2) une opale (?) / voir ܥܲܝܢܗܲܪܵܐ / ܥܲܝܢܫܸܡܫܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :lišim  לֶשֶׁם «jacinth» «jacinthe »

See also : ܝܵܩܘܼܢܕܵܐ, ܩܲܢܟܹܢܘܿܢ

this word is of Hebrew origin, see ܩܲܢܟܝܹܢܘܿܢ

mot d'origine hébraïque, voir ܩܲܢܟܹܢܘܿܢ

Source : Maclean