Eastern Syriac :ܠܸܒ݂ܢܵܢ
Western Syriac :ܠܶܒ݂ܢܳܢ
Eastern phonetic :' liu: na:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Psalme : 29, 5 : Lebanon ; 2) Peshitta , Genesis 29, 9 = ܠܵܒ݂ܵܢ : Laban ;
French :1) Psaume : 29, 5 : le Liban ; 2) Peshitta , Genèse 29, 9 = ܠܵܒ݂ܵܢ : Laban ;
Dialect :Classical Syriac