Eastern Syriac :ܠܓܵܘ ܡܸܢ
Western Syriac :ܠܓܳܘ ܡܶܢ
Eastern phonetic :' lgu: min
Category :preposition
[Time]
English :over expressing duration / during , in the course of / in the midst of ;
French :expression de durée : au cours de , durant / pendant , au fil de / au fil des ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܓܵܘ ܡܸܢ, ܠܵܓܵܘ, ܒܓܵܘ

See also : ܒܡܸܬܚܵܐ, ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕ