Eastern Syriac :ܠܓ݂ܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܠܓ݂ܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :l ' ghi: na:
Category :noun
[Transport]
English :see also ܠܲܩܢܵܐ / ܚܸܨܒܵܐ / ܚܵܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ / ܣܦܵܩܵܐ / ܡܵܐܢܵܐ / ܡܵܢܵܐ / ܡܵܣܵܚܵܐ : a receptacle / a vessel , a container ;
French :voir aussi ܠܲܩܢܵܐ / ܚܸܨܒܵܐ / ܚܵܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ / ܣܦܵܩܵܐ / ܡܵܐܢܵܐ / ܡܵܢܵܐ / ܡܵܣܵܚܵܐ : un récipient , un contenant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܠܲܩܢܵܐ, ܚܸܨܒܵܐ

Source : Bailis Shamun