Eastern Syriac :ܠܡܵܐ
Western Syriac :ܠܡܳܐ
Eastern phonetic :' lma :
Category :pronoun
English :why ? , for what reason ? , for what cause ? , for what purpose ? , on what account ? ; ܐܝܼܡܵܢ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܦܵܠܹܚ ܒܪܲܡ ܣܵܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܹܥ ܠܡܵܐ : when everything works but nobody knows why ;
French :pourquoi ? , pour quelle raison ? , dans quel but ? , en raison de quoi ? ; ܐܝܼܡܵܢ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܦܵܠܹܚ ܒܪܲܡ ܣܵܟ݂ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܹܥ ܠܡܵܐ : quand tout marche / fonctionne mais personne ne sait pourquoi ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :'lama  לָמָּה «why?» «pourquoi ?»

Cf. ܠ, ܡܵܐ

Variants : ܒܡܵܐ

See also : ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܡܵܢܵܐ, ܩܵܐ ܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡ, ܬܵܐܡܵܐ, ܬܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܬܵܡܵܗܵܐ

Bohtan : ܠܸܡܘܿ ; Akkadian : ammīni / atā

Bohtan : ܠܸܡܘܿ ; akkadien : ammīni / atā