Eastern Syriac :ܡܲܨܒܸܥ
Western Syriac :ܡܰܨܒܶܥ
Root :ܨܒܥ
Eastern phonetic :' maṣ bi:
Category :verb
[Colors]
English :to pigment , to colour , to dye , to tint , to suffuse (?) ;
French :pigmenter , colorer , teindre , teinter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܒܥ, ܨܵܒ݂ܘܿܥܘܼܬܵܐ, ܨܘܼܒ݂ܥܵܢܵܐ, ܛܲܒ݂ܥܵܐ, ܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ, ܨܲܒܵܥܵܐ, ܨܵܒ݂ܘܿܥܵܐ, ܨܲܒܵܥܘܼܬܵܐ, ܨܘܼܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܘܼܒ݂ܥܵܐ, ܨܵܒܹܐ, ܨܒ݂ܵܥܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܥܹܐ

Variants : ܪܲܢܓܸܢ

See also : ܓܲܘܢܸܢ, ܓܲܘܢܘܼܢܹܐ

Source : Bailis Shamun