Eastern Syriac :ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܟܺܝܟ݂ܬܳܐ
Eastern phonetic :ma ' ki:ḥ ta:
Category :noun
[Moral life → Quality]
English :feminine of ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ : gentle , meek , tender , soft , mild ; ܡܚܘܿܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ : a pat ;
French :féminin de ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ : gentille , douce , tendre , petite / clémente , molle , douillette ; ܡܚܘܿܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ : une petite tape ;
Dialect :Classical Syriac