Eastern Syriac :ܡܲܢܒܸܗ
Western Syriac :ܡܰܢܒܶܗ
Root :ܢܒܗ
Eastern phonetic :' man bih
Category :verb
[Human → Sleep]
English :1) Yoab Benjamin, causative of : ܢܵܒܹܗ : to awaken ; 2) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܡܲܘܠܸܕ : to originate , to produce , to generate , to cause , to be the cause of , to author , to develop / to form , to make / to create / to yield (?) , to establish , to found , to give birth to , to give rise to ;
French :1) Yoab Benjamin, causatif de : ܢܵܒܹܗ : réveiller ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܲܘܠܸܕ : être à l'origine de , produire , causer / générer , créer , former , donner naissance à , être l'auteur de , élaborer , établir , fonder , instaurer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܒܗ, ܡܲܢܒ݂ܘܼܗܹܐ, ܢܵܒܹܗ, ܢܒ݂ܵܗܵܐ, ܢܲܒܸܗ, ܢܲܒܘܼܗܹܐ

See also : ܬܥܵܪܐ, ܡܲܙܗܸܪ, ܦܲܪܗܸܙ, ܓܵܐܸܣ, ܬܥܵܪܐ, ܡܲܪܥܘܼܫܹܐ, ܡܲܪܥܸܫ, ܪܵܥܹܫ, ܡܲܘܠܸܕ, ܡܲܘܠܘܼܕܹܐ, ܒܵܪܹܐ, ܒܪܵܝܵܐ, ܫܲܪܹܐ, ܫܲܪܘܼܝܹܐ, ܝܲܒܸܠ, ܝܲܒܘܼܠܹܐ, ܫܲܬܐܸܣ, ܫܲܬܐܘܼܣܹܐ

Source : Maclean