Eastern Syriac :ܡܲܩܠܝܵܐ
Western Syriac :ܡܰܩܠܝܳܐ
Root :ܩܠܐ
Eastern phonetic :' maq lia:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :see also ܛܸܓ݂ܢܵܐ / ܛܝܼܓ݂ܢܵܐ : a skillet , a frying-pan / a pan for frying ;
French :voir aussi ܛܸܓ݂ܢܵܐ / ܛܝܼܓ݂ܢܵܐ : un poêlon , une poêle à frire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܐ, ܩܠܵܐ, ܩܸܠܝܵܐ, ܩܲܠܝܵܐ, ܩܠܵܝܬܵܐ, ܩܵܠܵܝܬܵܐ, ܡܩܵܠܹܐ, ܩܵܠܘܼܝܹܐ, ܩܵܠܘܿܬܵܐ, ܡܩܲܠܝܵܐ

See also : ܛܲܒ݂ܩܵܐ, ܛܘܼܠܵܪܵܐ, ܛܸܓ݂ܵܢܵܐ, ܛܵܘܵܐ, ܬܵܘܵܐ

Source : Bailis Shamun, Other